Chuyên ngành đào tạo

Hiện tại, khoa Xây dựng đang đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng. Nội dung chuyên ngành đào tạo được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa hiện đang quản lý các hệ đào tạo gồm: đại học chính qui (4 năm), đại học văn bằng hai, liên thông cao đẳng lên đại học (2 năm) theo hình thức học chế tín chỉ, cụ thể:

STT Loại đào tạo Tổng số học kỳ
1 Đại học chính qui 8
2 Đại học văn bằng hai  
3 Liên thông Cao đẳng lên Đại học 4

 

Video giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng: https://youtu.be/E9r9gXtvTRA

Video giới thiệu chuyên ngành Quản Lý Xây Dựng: https://youtu.be/dAHaGDAgRMc