Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

   Chương trình giáo dục đại học và cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Mục tiêu cụ thể
       Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:

1.  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình, chú trọng đến công trình dân dụng và công trình công nghiệp.

2.   Đào tạo sinh viên đạt được trình độ chuyên môn đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công, giám sát thi công, quản lý xây dựng và thẩm định công trình.

3.   Rèn luyện sinh viên về  đạo đức, chính trị, tư tưởng và nếp sống lành mạnh.

4.  Có các kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học; giao tiếp và truyền đạt thông tin; làm việc theo nhóm; sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 350 điểm hoặc tương đương) phục vụ công việc chuyên môn và quản lý;

5.  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.