Chi bộ

Chi bộ khoa Xây dựng thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, 

 

Danh sách Đảng viên trong Khoa:


	

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1
Nguyễn Thắng Xiêm
Bí thư
BM CS xây dựng
Xiemnt@ntu.edu.vn

2

Trần Hưng Trà

				

BM Cơ kỹ thuật

thtdhts@gmail.com
3
Lê Thanh Cao
 
BM KT xây dựng
caolt@ntu.edu.vn

4

Dương Đình Hảo

				

BM Cơ kỹ thuật 

dinhhao@ntu.edu.vn
5
Dương Tử Tiên
 
BM CS xây dựng
tiendt@ntu.edu.vn

6

Phạm Xuân Tùng

				

BM KT xây dựng

tungpx@ntu.edu.vn
7
Bạch Văn Sỹ
 
BM KT xây dựng
bachsy@ntu.edu.vn
8
Mai Nguyễn Trần Thành
 
BM CS xây dựng
thanhmnt@ntu.edu.vn
9
Trần Quang Huy

				
BM KT xây dựng
huytq@ntu.edu.vn
10
 Lê Nguyễn Anh Vũ
 
BM Cơ kỹ thuật
 vulna@ntu.edu.vn
11
 Lê Quốc Thái
 
BM KT xây dựng 
 thailq@ntu.edu.vn