Search

Chi bộ

 Danh sách Đảng viên trong Khoa:

Họ và tên
Chức vụ
Email
Nguyễn Thắng Xiêm
Bí thư
xiemnt@ntu.edu.vn
Lê Thanh Cao
Ủy viên
caolt@ntu.edu.vn
Phạm Xuân Tùng
 
tungpx@ntu.edu.vn
Bạch Văn Sỹ
 
bachsy@ntu.edu.vn
Mai Nguyễn Trần Thành
 
thanhmnt@ntu.edu.vn
Trần Quang Huy
 
huytq@ntu.edu.vn
Đỗ Huỳnh Như
 
nhudh@ntu.edu.vn
Đặng Quốc Mỹ
 
mydq@ntu.edu.vn