Công đoàn khoa

Công đoàn khoa Xây dựng thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng từ năm 2010, trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn khoa Xây dựng có các nhiệm vụ trọng tâm sau:

-    Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-    Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức trong Khoa

-    Phối hợp với Khoa và Đoàn thanh niên vận động đoàn viên CBVC thực hiện nhiệm vụ giảng, cải hiện đời sống vật chất, tinh thần của CBVC

-    Tổ chức, giáo dục, vận động đoàn viên, CBVC, nhân viên lao động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân góp phần xây dựng nhà Trường ổn định và phát triển.

Trong 3 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, công đoàn khoa Xây dựng luôn được xem là một trong những công đoàn đơn vị vững mạnh trong trường. Cùng với Ban lãnh đạo khoa tạo nên một tập thể đoàn kết, phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Với sự nhiệt huyết của BCH, cùng sự gắn kết và hướng về mục tiêu chung cho sự phát triển của toàn bộ công đoàn viên trong khoa, công đoàn khoa xây dựng 3 năm liền đoạt nhiều danh hiệu thi đua trong trường.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Email
1 Lê Nguyễn Anh Vũ Chủ tịch BM Cơ KT vulna@ntu.edu.vn
2 Bạch Văn Sỹ Phó chủ tịch BM KT-XD bachsy@ntu.edu.vn 
3 Trần Thị Trang Ủy viên BM KT-XD trangtt@ntu.edu.vn
 

 

Thông báo