Công trình nghiên cứu

 • TS Trần Quang Huy

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

2019/2020

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

Development of performance-based seismic design technology for upgrading harbor and fishing port design standards

2016/2020

 

Thành viên

 1.  

Development of a multi-scale monitoring system for integrated management of small and medium-sized bridges in Honam region

2016/2020

 

Thành viên

 1.  

A Study on the Improvement of Thermal Insulation Efficiency of Facilities for the Environment-friendly Yeosu Industrial Complex

2015/2016

 

Thành viên

Bằng sáng chế

TT

Bằng sáng chế

Năm công bố

Nước công bố

 1.  

Mobile Active Thermal Image Inspection Device for Detecting Inside Concrete. Patent Number: 10-2146695

2020

 

Hàn Quốc

Sách

TT

Sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm trong tài liệu

 1.  

Thiết kế công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng dạng dao động

Khoa học và Kỹ thuật

2021

Chủ biên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 1.  

(SCI/SCIE) Shake table testing for the seismic response of a container crane with uplift and derailment.

2021

Applied Ocean Research, 114(June), 102811.

 1.  

(SCI/SCIE) Fragility Assessment of a Container Crane under Seismic Excitation Considering Uplift and Derailment Behavior

2019

Applied Sciences, vol. 9, p. 4660, 2019.

 1.  

(SCI/SCIE) Detection of Delamination with Various Width-to-depth Ratios in Concrete Bridge Deck Using Passive IRT: Limits and Applicability

2019

Materials, vol. 12, no. 3996, p. 23, 2019.

 1.  

(SCI/SCIE) Effects of Boundary Condition Models on the Seismic Responses of a Container Crane

2019

Appl. Sci. 2019, 9(2), 241

 1.  

(SCI/SCIE) Detectability of Delamination in Concrete Structure Using Active Infrared Thermography in Terms of Signal-to-Noise Ratio

2018

Applied Sciences, vol. 8, no. 10, p. 1986, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Sensitivity Analysis for Ship-to-Shore Container Crane Design

 

Applied sciences, vol. 8, p. 15, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Effects of rebars on the detectability of subsurface defects in concrete bridges using square pulse thermography

2018

NDT and E International, vol. 100, pp. 92-100, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Comparative Study of Nonlinear Static and Time-History Analyses of Typical Korean STS Container Cranes

2018

Advances in Civil Engineering, Vols. 2018, Article ID 2176894, p. 13 pages, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Detectability of Subsurface Defects with Different Width-to-Depth Ratios in Concrete Structures Using Pulsed Thermography

2018

Journal of Nondestructive Evaluation, vol. 37, no. 32, pp. 1-10, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Evaluation of Self-Healing Performance of PE and PVA Concrete Using Flexural Test

2018

Advances in Materials Science and Engineering, vol. Article ID 6386280, p. 10 pages, 2018.

 1.  

(SCI/SCIE) Effects of Ambient Temperature and Relative Humidity on Subsurface Defect Detection in Concrete Structures by Active Thermal Imaging

2017

Sensors, vol. 17, no. 8, p. 1718, 2017.

 1.  

(SCI/SCIE) Seismic Vulnerability Assessment of a Shallow Two-Story Underground RC Box Structure

2017

Appl. Sci., vol. 7, no. 7, p. 735, 2017.

 1.  

(SCI/SCIE) Experimental Study on Detection of Deterioration in Concrete Using Infrared Thermography Technique

2016

Advances in Materials Science and Engineering, Vols. 2016, Article ID 1053856, p. 12, 2016.

 1.  

Land Surface Temperatures of Industrial Complexes in Jeonnam Using Landsat 7 ETM+ Satellite Images

2015

Journal of the Korean Regional Science Association (KRSA), vol. 31, no. 3, pp. 97-110, 2015.

 1.  

Investigation on the land surface temperature of industrial complexes and the non-destructive assessment of plant structures using an IR camera

2015

Chonnam National University Journal, vol. 15, pp. 87-95, 2015.

 1.  

Xác định và đánh giá khuyết tật cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua hai ống

2015

Tạp chí Cầu đường, tập 10, pp. 29-38, 2015.

 1.  

Ứng dụng phương pháp phun nước áp lực hỗ trợ công tác hạ cừ ván

2011

Tạp chí Cầu đường, pp. 12-18, 2011.

 1.  

Đặc điểm ứng suất - biến dạng xung quanh cống tròn chôn sâu ở Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

2007

HCMUT 10, pp. 386-392, 2007.

 

 • Phạm Bá Linh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

B2009-13-44: Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tại trại thực nghiệm nuôi trồng thuỷ sản Cam Ranh, Trường Đại học Nha Trang 

 

2009/2011

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thiết kế tối ưu kết cấu khung sườn tàu vỏ thép

2009

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số đặc biệt, Trường Đại học Nha Trang

2

Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép sử dụng kết hợp thuật toán chia đôi và tìm kiếm trực tiếp

2014

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 1, Trường Đại học Nha Trang

3

Nghiên cứu phương pháp kiểm tra độ bền chung sử dụng trong bài toán tối ưu hoá kết cấu tàu vỏ thép

2014

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 3, Trường Đại học Nha Trang

 1.  

Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép sử dụng kết hợp thuật toán mặt cắt vàng và tìm kiếm trực tiếp

2014

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 4, Trường Đại học Nha Trang

 1.  

Tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép bằng giải thuật di truyền

2014

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 11, Tổng hội Cơ khí Việt Nam

 1.  

Xác định các tham số tối ưu trong giải thuật di truyền áp dụng bài toán tối ưu hóa kết cấu tàu thủy

2014

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 11, Tổng hội Cơ khí Việt Nam

 

 • Lê Nguyễn Anh Vũ

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

 TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, xây dựng bài thí nghiệm mô phỏng các tương tác của vật thể trong cơ hệ phẳng phục vụ đào tạo

2021

TR2020-13-10, Trường Đại học Nha Trang

 

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.      

(SCOPUS) Damage Detection Using Local Dominant Frequency of Pulse-Echo Laser Ultrasonic Waves

2020

International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

2.      

(SCOPUS) Investigation on the Effect of Nanofluid-MQL Parameters on Surface Roughness During Milling of Hardened 9CrSi Steel

2020

International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

3.      

(SCOPUS) Effects of Computational Geometry to the the Laminar Viscous Flow Around the Vertical Circular Cylinder

2020

International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

4.      

Nghiên cứu quá trình tiện cứng thép Aisi H13 bằng phần mềm Deform - 3D

2019

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 6 tr.24-28

5.      

 (SCOPUS) Optimization of surface roughness and cutting force in MQL hard-milling of AISI H13 steel

2019

Advances in engineering research and application: Proceedings of the international conference

6.      

Determination of cutting conditions for the hard milling of hardened SKD61 steel

2018

1st Korea-Vietnam joint international symposium

7.      

(ISI/SCIE) Investigation on drilling blind via of epoxy compound wafer by 532 nm nd:YVO4 laser

2017

Journal of manufacturing processes

8.      

(SCOPUS) Influence of Aluminum nanoparticles additives on tribological properties of base oil

2017

Key engineering materials

9.      

(ISI/SCIE) Tribological properties of Aluminum nanoparticles as additives in an aqueous glycerol solution

2017

Applied sciences

10.   

(ISI/SCIE) Adhesion of SiO2 thin films to plasma-treated SUS304 stainless steel substrates

2016

The journal of adhesion

11.   

Nghiên cứu tác động của lực khí động tác dụng lên cánh chuyển động gần mặt thoáng

2008

Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Phan Thiết, pp. 403-414, năm 2008.

12.   

Ảnh hưởng của mặt giới hạn lên lực khí động tác dụng lên cánh 2D

2008

Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Phan Thiết, pp. 415-425, năm 2008.

Sách tham khảo:

Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Hữu Thật, Lê Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Minh Quân, Thiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2017.

 

 • Trần Hưng Trà

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàn ma sát

2013/2015

Bộ,

B2013-13-07

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu hàn các tấm hợp kim nhôm bằng công nghệ hàn ma sát trên máy phay

2012/2013

Trường TR2012-13-21

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm cánh NACA hợp kim nhôm 5083 bằng kỹ thuật hàn ma sát

2017/2018

Trường TR2017-11-13

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Creep-Fatigue Cracking Near the Welded Interface in Friction Welding Dissimilar Superalloys INCONEL 718 and MAR-M247

2017

Metallurgical and Materials Transactions A, 1543-1940, 2017, 1-10.

 

2

Effects of friction stir welding parameters on he mechanical properties of AA7075-T6.

2017

Archives of Materials Science and Engineering/ International OCSCO World Press, 1897-2764, 2017, 77 (2), 58-64.

3

High cycle fatigue behavior of the IN718/M247 hybrid element fabricated by friction welding at elevated temperatures.

2016

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2468-2179, 2016, 1 (4), 501-506.

 

4

Effect of weld parameters on the mechanical properties of FSW AA6063-T5

2011

ASEAN Engineering and Technology Journal

5

Fatigue crack growth behavior of the FSW AA6063-T5

2012

International fatigue journal

6

Fatigue-creep behavior of the dissimilar friction welding of M247 and IN718.

2008

Superalloys 2008

7

Duong Dinh Hao, Tran Hung Tra, Investigation of Effects of Friction Stir Welding Parameters on Bending Behavior of AA7075-T6

2015

International Journal of Engineering Research & Technology

8

Effect of the post weld heat treatments on the fatigue crack growth behavior in friction stir welding of a heattreatable aluminum alloy.

2015

International Journal of Research in Engineering and Technology, 2319-1163, 2015, 4 (3), 7-10.

9

Fatigue crack propagation behavior relevant to inhomogeneous microstructure of friction stir welding AA6063-T5

2010

Journal of solid mechanics and materials engineering

10

Low cycle and thermal-mechanical fatigue of friction welded dissimilar superalloys joint

2008

Journal of solid mechanics and materials engineering

 

 • Lê Quốc Thái

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

2019/2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

 

 • Bạch Văn Sỹ

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm
sử dụng phương pháp năng lượng biến
dạng và thuật toán di truyền

2019 - 2020

Đề tài cấp Trường

Thành viên

2

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu
khung sử dụng các đặc trưng của dao
động

2020 - 2021

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

2019/2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Crack Detection in Plate-Like
Structures Using Modal Strain
Energy Method considering
Various Boundary Conditions

2021

Shock and Vibration

 

2

Structural damage detection in steel frames using modal strain energy method and genetic algorithm

2021

Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology

3

Chuẩn đoán hư hỏng trong kết
cấu tấm sử dụng phương pháp
năng lượng biến dạng kết hợp
với thuật toán di truyền

2020

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

 

 

 • Nguyễn Thắng Xiêm

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Nghiên cứu các giải pháp tái sử  dụng  bột  đá  từ  các  nhà máy sản xuất, chế biến đá granite  thành  các  sản  phẩm cao cấp

 

2017 - 2018

 

Cấp Trường

 

Đã nghiệm thu

 1.  

Nghiên   cứu   chế   tạo   thử nghiệm ghế đá làm từ hạt nix thải tại khuôn viên trường Đại học Nha Trang,

 

2014 - 2015

 

Cấp Trường

 

Đã nghiệm thu

 1.  

Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Khánh Hòa

 

2015 - 2016

 

Dự án cấp Quốc gia

 

Đã nghiệm thu

 1.  

Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam

 

2017 – 2019

 

Dự án First

 

Đã  nghiệm thu

Bằng sáng chế

TT

Bằng sáng chế

Năm công bố

Nước công bố

 1.  

Superfinišovací nástroj, Publish No: 2011-25376, Czech Republic.

2011

Séc

 1.  

Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No:

2011-24194, Czech Republic.

2011

Séc

 1.  

Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No:

2011-24195, Czech Republic.

2011

Séc

 1.  

Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No:

2011-24196, Czech Republic.

2011

Séc

 1.  

Vysokopevnostní geopolymerní kompozit, Publish No:

2011

Séc

Sách

TT

Sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm trong tài liệu

 1.  

Chương sách: New Generation of Geopolymer Composite for Fire-Resistance

Đồng tác giả

Published by InTech

2011

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 1.  

Influences of High Temperatures and Environmental Conditions on Mechanical Properties of Geopolymer Mortar based on FA

2016

International Journal of Engineering Research and Technology

 1.  

Influence of Curing and Water to the Mechanical Properties of Geopolymer Mortar

2016

International Journal of Engineering Research and Technology

 1.  

Thermophysical properties of woven fabrics reinforced geopolymer composites

2013

World Journal of Engineering

 1.  

The influence of modified fly ash particles by heating on the compressive strength of geopolymer mortar

2012

Chemiské listy

 1.  

Effects of commercial fibers reinforced on the mechincal properties of geopolymer mortar

2012

Chemiské listy

 1.  

Microstructure and Flexural Properties of Geopolymer Matrix-Fiber Reinforced Composite with Additives of alumina (Al2O3) Nanofibres

2010

World Journal of Engineering

 1.  

Moisture and Chemical Resistant of Geopolymer Composites

2010

World Journal of Engineering

 1.  

Effects of temperature and plasma treatment on mechanical properties of ceramic fibres

2009

Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

 1.  

Complete technological process, production line of unburnt construction materials from available materials in Khanh Hoa province

2021

Tạp chí Xây dựng

 1.  

Nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sử dụng hạt nix thải

2016

Khoa học – Công nghệ

Thủy sản

 1.  

Cơ tính của geopolymer composite được gia cường vải dệt sau khi tiếp xúc với các nhiệt độ khác nhau

2015

Tạp chí Cơ khí

 1.  

Khả năng ứng dụng tro bay làm phụ gia trong vữa và bê tông trên nền geopolyme

2013

Khoa học – Công nghệ

Thủy sản

 

 • Lê Thanh Cao

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm với các điều kiện biên khác nhau.

2018-2019

ĐHQG loại C

Cộng tác viên

2

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng cải tiến

2019-2020

Trường

Cộng tác viên

3

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và thuật toán di truyền.

2020-2021

Trường

Chủ trì

4

Theo dõi tổn hao lực căng cáp trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng đặc trưng trở kháng cơ-điện kết hợp với mạng nơ-ron nhân tạo.

 

2020-2022

ĐHQG loại B

Cộng tác viên

5

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu khung không gian sử dụng các đặc trưng của dao động

 2020-2021

Trường

Cộng tác viên

 

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tạp chí quốc tế

1

Anchor force monitoring using impedance technique with single-point mount lead-zirconate-titanate interface: A feasibility study.,

2021

Buildings; ISI:SCIE(Q1); Scopus; ISSN: 2075-5309; IF:2.648, 11(9), 1-17, 2021

2

A Low-Cost Prestress Monitoring Method for Post-Tensioned RC Beam Using Piezoelectric-Based Smart Strand

2021

Buildings; ISI:SCIE(Q1); Scopus; ISSN: 2075-5309; IF:2.648, 11(10), 1-17

3

Numerical simulation of single-point mount PZT-interface for admittance-based anchor force monitoring

2021

Buildings; ISI:SCIE(Q1); Scopus; ISSN: 2075-5309; IF:2.648, 11(11), 1-19, 2021

4

Crack detection in plate-like structures using modal strain energy method considering various boundary conditions

2021

Shock and Vibration; ISI:SCIE(Q2); Scopus; ISSN: 1070-9622; IF:1.543, 2021, 1-17

5

Electro-mechanical impedance-based prestress force monitoring in prestressed concrete structures

2021

Lecture Notes in Civil Engineering; Scopus (Q4); ISSN: 2366-2565, 148, 413-423 , 2021

6

Structural damage identification of plates using two-stage approach combining modal strain energy method and genetic algorithm

2021

Lecture Notes in Mechanical Engineering; Scopus(Q4); ISSN: 2195-4356, 1, 1004-1017, 2021

7

 Structural health monitoring of prestressed concrete beams by vibration- and impedance-based smart technologies

2020

Materials Science and Engineering; ISSN: 1757-899X, 849, 1-9

8

Damage Detection in Plates with Different Boundary Conditions Using Improved Modal Strain Energy Method

2019

Lecture Notes in Civil Engineering; Scopus(Q4); ISSN: 2366-2565, Volume 80, 2019, 1059-1068, 2019

Tạp chí trong nước

1

“Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng”.

2015

Tạp chí Xây dựng, số 6 (2015), trang 100-105

2

“Chẩn đoán tổn hao ứng suất trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng kỹ thuật nhận dạng kết cấu bằng thuật toán di truyền”.

2016

Tạp chí Xây dựng, số 4 (2016), trang 162-166

3

“Thiết lập lực căng trong kết cấu dây cáp cho cầu dây văng và trụ anten sử dụng các phương pháp dao động”.

2017

Tạp chí Xây dựng, số 5(2017), trang 33-37

4

“Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau”.

2018

Tạp chí Xây dựng, số 9(2018), trang 341-347

5

“Chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng có xét đến điều kiện biên khác nhau và ảnh hưởng của nhiệt độ”.

2019

Tạp chí Xây dựng, số 5(2019), trang 97-102

6

“Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm”.

2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 1(2020), trang 42-45

7

"Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền"

2020

Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng, số 14 (4V), trang 16-28

8

"Chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện"

2020

Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng, số 14(3V), trang 1-11

Hội nghị quốc tế

1

Structural health monitoring of metal structures using electro-mechanical impedance responses.

2015

3rd AUN/SEED-Net Regional Conference on Natural Disaster (RCND2015) - Manila, (2015)

2

Review on smart technologies for structural health monitoring of infrastructure.

2017

International Symposium of the 11th SSMS and the 5th RCND 2017 - Bangkok , (2017)

3

Advances in smart technologies for structural health monitoring of cable-stayed bridges.

2017

Regional Conference in Civil Engineering (RCCE) & The Third International Conference on Civil Engineering Research (ICCER) - Surabaya , (2017)

4

Structural identification of post-tensioned prestressed concrete beam using genetic algorithm.

2018

The AUN/SEED-Net Regional Conference in Civil Engineering (RCCE) 2018 - Yogyakarta , (2018)

5

Advances in smart structural health monitoring technologies for sustainable development of infrastructure.

2019

The 12th AUN/SEED-Net Regional Conference on Environmental Engineering 2019 (RCEnvE 2019) - Bali , (2019)

6

Damage detection in plate-like structures using improved modal strain energy method.

2019

The Third International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019) - Da Nang, (2019)

7

Damage Detection in Plates with Different Boundary Conditions using Improved Modal Strain Energy Method.

2019

The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA2019) - Ho Chi Minh City, (2019)

 

An Improved Approach for Damage Identification in Plate-like Structures based on Modal Assurance Criterion and Modal Strain Energy Method

2021

The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA2021) - Ho Chi Minh City , (2021)

 

Development of modal strain energy method combined with multi-phase genetic algorithm for structural damage detection in plates

2021

2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHMES2021) - Hanoi, (2021)

Hội nghị trong nước

1

Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau.

2018

Hội thảo khoa học "Những tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc 2018" (ACEA 2018), Phú Yên - Việt Nam, 2018

2

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và thuật toán di truyền.

2019

The 3rd Conference on Civil Technology (CIVILTECH3), Tp.HCM - Việt Nam, 2019

 
 • Lê Công Lập

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu vấn đề truyền nhiệt trong hệ thống thắng đĩa xe ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

2006-2009

 

Chủ trì

 

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 • Hồ Chí Hân

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

2019/2020

Đề tài cấp trường

Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Assessing the Importance of Factors Affecting the Buildability of Vietnam Construction Projects

2018

Conference of Korean Society of Civil Engineering

2

Analogy and discrepancy among three main group’s viewpoints in managing stakeholders at  construction sites in Vietnam

2019

Conference of Korean Society of

Civil Engineering conference in

Gyeongju

3

Proposals to improve the efficiency and competitiveness of construction enterprises in Vietnam

2019

Conference of Korean Society of

Civil Engineering conference in

Gyeongju

4

An approach of Social Network Analysis for improving stakeholder management at construction sites – A case study in Vietnam

2019

Conference of Korea Institute of

Construction Engineering and

Management in Seoul

5

Critical Success Factors of Public - Private Partnership Transportation Projects in Vietnam using Fuzzy Synthetic Evaluation Approach

2019

Conference of Korean Society of Civil Engineering

 
 • Đặng Quốc Mỹ                  

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.                   

Đánh giá khả năng làm việc của kết cấu cẩu container chịu tải trọng động đất

2019/2020

 Cấp trường

Chủ nhiệm

2.                   

Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng phương pháp phổ phản ứng theo TCVN 9386:2012

2019/2020

 Cấp trường

Thành viên

3.                   

Xây dựng chương trình máy tính xử lý trường ảnh nhiệt hồng ngoại bằng thuật toán biến đổi Fourier phục vụ phát hiện khuyết tật trong kết cấu bê tông

2020/2022

 Cấp trường

Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.                   

Phân tích kết cấu cẩu container chịu động đất bằng phương pháp đẩy tĩnh phi tuyến

2020

Tạp chí Cầu đường Việt Nam

2.                   

Soil stabilization by ground bottom ash and red mud

2018

Geomechanics and Engineering

3.                   

Thermal Conductivity of Controlled Low Strength Material (CLSM) Made Entirely from By-Products

2018

Key Engineering Materials

4.                   

Soil stabilization by using alkaline-activated ground bottom ash coupled with red mud

2018

Lecture Notes in Civil Engineering

5.                   

Thermal Conductivity of Controlled Low Strength Material (CLSM) Made with Excavated Soil and Coal Ash

2018

Lecture Notes in Civil Engineering

6.                   

Influence of curing conditions on engineering properties of controlled low strength material made with cementless binder

2017

KSCE Journal of Civil Engineering

7.                   

Stabilization of marine dredged sediment using lime-fly ash-red mud-gypsum binder

2017

ICSMGE 2017 - 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

8.                   

Effect of fly ash on engineering properties of CLSM made with fly ash-red mud-lime-gypsum binder

2017

KGS Spring Conference 2017

9.                   

Studies on compressive strength of sand stabilized by alkali-activated ground bottom ash and cured at the ambient conditions

2016

International Journal of Geo-Engineering

10.   

Effect of degree of saturation on thermal conductivity of CLSM used for a horizontal ground coupled heat pump system

2016

Energy Geotechnics: Proceedings of the 1st International Conference on Energy Geotechnics, ICEGT 2016

11.   

Development of New Cementless Binder for Controlled Low Strength Material (CLSM) utilizing Fly ash, Red mud and Phosphogypsum

2016

KSCE 2016 Convention

12.   

Feasibility of soil stabilization by alkaline-activated ground bottom ash

2016

Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016

13.   

Development of controlled low-strength materials derived from coal ash and excavated soil without using Portland cement

2016

Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016

14.   

3D numerical simulation of an anchor-slope system considering anchor heads

2016

International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development - ESASGD 2016

15.   

Compressive strength characteristics of sand stabilized by ground bottom ash as a binder

2016

KGS Spring Conference 2016

16.   

Effects of red mud utilization on engineering properties of ponded ash based controlled low strength material

2016

KGS Spring Conference 2016

17.   

Development of excavatable controlled low strength materials made with cementless binder and partial replacement of artificial aggregate

2015

Korean Society of Coastal and Ocean Engineers Conference

18.   

Xác định và đánh giá khuyết tật cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua hai ống

2015

Tạp chí cầu đường Việt Nam

 

 • Phạm Xuân Tùng            

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá khả năng làm việc của kết cấu cẩu container chịu tải trọng động đất

2019-2020

cơ sở

Thành viên

 

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phân tích ứng xử dao động và mất ổn định của dầm vi kết cấu

2015

Người Xây dựng

2

Đánh giá độ tin cậy cầu dàn thép bằng mô phỏng Monte Carlo

2019

tạp chí cầu đường

 

 

 • Trần Quang Duy

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Diagnosis and improvement of smart traffic data quality in Busan

2018/2019

 

Thành viên

2

Construction of VISSIM Simulation and Development of Speed Change Prediction Model in Accidents

2019/2020

Huyndai MnSoft

Thành viên

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Study for calibrate parameters of car following model which is applied to simulate the motorcycle traffic by traffic simulation

2013

The 8th APTE Conference

2

Study for calibrate parameters of car following model which is applied to simulate the motorcycle traffic by traffic simulation method

2012

Hochiminh City University of transport Magazine

3

Study on technical parameters of two-wheeler traffic on the intersection in Hochiminh city, Vietnam

2013

6th ATRANS Symposium in Thailand

4

Application of VISSIM microsimulation model for the motorcycle traffic in Ho Chi Minh City

2013

10th EASTS Conference 2013 EAST inTaiwan

5

Development Of A Safe Self-Driving Vehicles In Mixed Traffic Condition By Adopting Markov Decision Process

2019

The 2019 Korean Institude of ITS Conference

6

An Overview Of The Digital Twin: Transportation Applications

2019

Korean Society of Transportation – 2019 Academic Presentation and Regular general Meeting

7

Proximal Policy Optimization Through a Deep Reinforcement Learning Framework for Multiple Autonomous Vehicles at a Non-Signalized Intersection

2020

Applied Sciences Journal

8

An Efficiency Enhancing Methodology for Multiple Autonomous Vehicles in an Urban Network Adopting Deep Reinforcement Learning

2021

Applied Sciences Journal

9

Improved Responsibility-Sensitive Safety Algorithm Through A Partially Observable Markov Decision Process Framework for Automated Driving Behavior at Non-Signalized Intersection

2021

International Journal of Automotive Technology

10

A Hybrid Deep Convolutional Neural Network Approach for Predicting the Traffic Congestion Index

2021

Promet - Traffic&Transportation journal

 

 • Phạm Trọng Hợp           

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bơm hút cá cơm.

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Văn Hân.

MS: TR2018-13-14

2018-2019

Trường

Cộng tác viên

 

 

 • Dương Tử Tiên              

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ chất và tỉ lệ của nó trong composite nền PE đến các tính chất cơ lý-tribology của composite này

2004

TR00-33-22, Trường Đại học Nha Trang

 

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu chế tạo composite nền chất dẻo Polyamide(PA) để làm bạc trượt bôi trơn trong môi trường nước

2005

B2002-33-15,

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Chủ nhiệm

 

3

Analysis of the knife edge impact absorbing composite reinforced by textile structure

2009

 

KRF-2007-D00007 (Korea Research Foundation Grant funded by the Korean Government)

Đề tài được quỹ NC của Chính phủ Hàn Quốc cấp kinh phí cho học giả nước ngoài (Dương Tử Tiên) sang Hàn Quốc làm Postdoc trong 2 năm

4

Hi-tech Stab-Resistant material, product and development

 

2009

Korea Institute of Industrial Technology, Ansan, Korea

Cộng tác viên

(Thành viên nhóm NC của GS Huh You-ĐH Kyung Hee)

5

Manufacturing technology of the ultra light stab armor with the good air permeability

 

2011

 

Korea Institute of Industrial Technology, Ansan, Korea

(Pha 2 của dự án)

Cộng tác viên

(Thành viên nhóm NC của GS Huh You-ĐH Kyung Hee)

 

6

 

Nghiên cứu chế tạo áo phao cứu sinh chống đâm

 

 

2019

 

TR2017-11-13

Trường Đại học Nha Trang

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu, chế tạo áo phao cứu sinh chống đâm xuyên,

2021

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thái Nguyên, 226(16): 54-59, 2021

2

Stab Resistance Of Woven Fabrics With Aramid Filament Yarns

 

2018

Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5, Hà Nội, Việt Nam, 10/2018

3

Stab Resistant Properties of Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) Woven Fabrics

2011

The 11th Asian Textile Conference, Daegu, Korea

4

Stab Resistance of Aramid Woven Fabrics

 

2010

The Korean textile conference, Vol 43, No.2, Busan, Korea, October 2010

Sách

TT

Sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Trách nhiệm trong tài liệu

 1.  

Vật liệu kỹ thuật

Nhà xuất bản xây dựng

2016

Chủ biên

 

 • Dương Đình Hảo           

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Nghiên cứu và chế tạo máy hàn ma sát khuấy

2014-2016

Bộ

Thành viên tham gia nghiên cứu

2.

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm tấm panel giữa hai hợp kim nhôm 7075 và 5083 bằng công nghệ hàn ma sát khuấy

2020-2021

Trường

Chủ nhiệm

3.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn ma sát khuấy để chế tạo bản cực lưỡng kim đồng nhôm

Đang thực hiện

Nafosted

Thành viên chính

4.

Dự báo tuổi thọ mỏi và sự phát triển vết nứt của mối hàn ma sát khuấy chữ T giữa hai hợp kim nhôm 7075 và 5083

Đang thực hiện

VinIF

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.

Effect of Interface Morphology on the Mechanical Properties of Friction Stir Welded T-lap Joints of 7075/5083 Aluminum Alloys

2021

Metallurgical and Materials Transactions A (Springer) SCI-Q1

2.

Fatigue behavior of dissimilar friction stir welded T-lap joints between AA5083 and AA7075

2021

International Journal of Fatigue (Elsevier), SCI-Q1

3.

Tensile fracture behavior of the Cu/Al butt friction Stir welding: Role of the interface morphology

2021

Journal of Materials Engineering and Performance (Springer),  SCIE-Q2

4.

Influence of probe length on the formation of an interface in friction stir welded T-lap joints,

2020

Materials and Manufacturing Processes (Taylor & Francis), SCIE-Q1

5

Effect of tool offset and reversed metal flow on mechanical properties of dissimilar friction stir welding T-lap joints between AA7075 and AA5083

2020

Mechanical Engineering Journal (J-Stage), JSME

6

Effect of welding parameters on mechanical properties of friction stir welded T-lap dissimilar metal joints between 7075 and 5083 aluminum alloys

2019

Mechanical Engineering Journal (J-Stage), JSME

7

Asymmetry in material flow patterns and mechanical properties along friction stir welding interface of dissimilar metal T-lap joint

2021

Lecture Notes in Mechanical Engineering, Scopus

8

Improved Fatigue Strength of a Dissimilar Metal T-Lap Joint Fabricated by Controlled Double-Pass Friction Stir Welding

2021

Lecture Notes in Mechanical Engineering, Scopus

9

Fracture Mechanics Approach to Improve Fatigue Strength of a Dissimilar Metal T-Lap Joint by Friction Stir Welding

2021

Friction Stir Welding and Processing XI, Scopus

10

Effect of tool offset on the mechanical properties of the dissimilar friction stir welding Cu/Al

2021

Lecture Notes in Mechanical Engineering, Scopus

11

The Effect of Welding Speed on the Mechanical Properties of the FSW Cu/Al

2020

Lecture Notes in Networks and Systems, Scopus

12

Defects Morphology in the Dissimilar Friction Stir Welded T-lap Joints of AA7075 and AA5083.

2018

Lecture Notes in Networks and Systems, Scopus

13

Effects of friction stir welding parameters on the mechanical properties of AA7075-T6

2016

 • Arch. Mat. Sci. Eng. Scopus

14

Study of effect of friction stir welding parameters on impact energy of AA7075-T6

 

2016

 • Vietnam J. Sci.and Tech., 2016, Vol.54(1)

 

 • Trương Đắc Dũng         

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu ứng xử của kết cấu tấm chịu lực va đập lặp lại bằng phương pháp mô phỏng số và thực nghiệm phục vụ đánh giá biến dạng cục bộ kết cấu tàu thủy

Đang thực hiện

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Xây dựng hệ thống công thức dự đoán sự phát triển biến dạng của kết cấu tàu thủy chịu tải va đập sóng (slamming)

Đang thực hiện

VinIF

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Benchmark study on slamming response of flat-stiffened plates considering fluid-structure interaction

2021

Marine Structures/Elsevier, 79, 103040 (SCIE-Q1)

2

Prediction of slamming pressure considering fluid-structure interaction. Part II: Derivation of empirical formulations

2021

Marine Structures/Elsevier, 75, 102700 (SCIE-Q1)

3

Development of simplified method for prediction of structural response of stiffened plates under explosion loads

2021

Marine Structures/Elsevier, 79, 103039 (SCIE-Q1)

4

Prediction of slamming pressure considering fluid-structure interaction. Part I: numerical simulations

2020

Ships and Offshore Structures/Taylor & Francis, 1-22 (SCIE-Q1)

5

Repeated lateral impacts on steel grillage structures at room and sub-zero temperatures

2018

International Journal of Impact Engineering/Pergamon, 113, 40-53 (SCI-Q1)

6

Response of low-temperature steel beams subjected to single and repeated lateral impacts

2018

International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering/Elsevier, 10(6), 670-682 (SCIE-Q1)

7

Permanent set evolution of aluminium-alloy plates due to repeated impulsive pressure loadings induced by slamming

2018

Journal of Marine Science and Technology/Springer Japan, 23(3), 580-595 (SCIE-Q1)

8

A study on accumulated damage of steel wedges with dead-rise 10 due to slamming loads

2018

International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering/Elsevier, 10(4), 520-528 (SCIE-Q1)

9

Repeated lateral impacts on steel beams at room and sub-zero temperatures

2014

International Journal of Impact Engineering/Pergamon, 72, 75-84 (SCI-Q1)

10

Numerical simulation of failure  of sea level-ice based on the damage-based erosion model

2021

The 31th International Ocean and Polar Engineering Conference  (ISOPE), Rhodes, Greece, 2021, 995-1003 (Scopus)

11

Development of a simplified method for structural response of stiffened plates under explosion loads

2020

The 30th International Ocean and Polar Engineering Conference  (ISOPE), Shanghai, China, 2020, 3157-3165 (Scopus)

12

A study on fluid structure interaction analysis for flat stiffened plates

2019

The 2nd International Symposium On Marine Structures (ISOMS-2019), Tokyo, Japan, 2019.

13

A study on dynamic response of flat stiffened plates to slamming loads considering fluid-structure interaction

2019

 The 14th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS), Yokohama, Japan, 2019, 75-99 (Scopus)

14

Evolution of damage to aluminium-alloy plates due to repeated impulsive pressure loadings

2017

The 31th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Osaka, Japan, 2017, 269-280.

15

Plastic response of steel grillages subjected to repeated mass impacts

2016

The 7th International Conference Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures (ICCGS), Ulsan, Korea, 2016, 173-182.

16

Parametric study on plastic response of steel grillages subjected to repeated mass impacts

2016

 The 30th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Mokpo, Korea, 2016, 346-358.

17

Dynamic response of steel grillages under repeated mass impacts at low temperature

2016

The 13th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS), Copenhagen, Denmark, 2016.

18

Experimental and numerical investigations on the plastic response of low temperature steel structures subjected to repeated mass impacts

2015

The 29th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Vladivostok, Russia, 2015, 461-470.

19

Numerical investigations on the dynamic response of clamped grillages subjected to repeated mass impacts

2014

 The 28th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Istanbul, Turkey, 2014, 110-119.

20

Effect of repeated impacts on the response of polar class ship structures

2013

 The 13th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS), Changwon, Korea, 2013, 70-77.

21

A study on the damage of single stiffener structures subjected to repeated impacts at low temperature

2013

 The 27th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Keelung, Taiwan, 2013, 215-222.