Thông báo

Nghiên cứu khoa học sinh viên đăng trên Tạp chí Xây dựng số tháng 10/2022

  • 08/11/2022

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Cải thiện hiệu quả dự án giao thông bằng cách tích hợp BIM và VISSIM" do thầy Trần Quang Duy hướng dẫn đã được đăng trên Tạp chí Xây dựng số tháng 10/2022

https://vjol.info.vn/index.php/tcxd/issue/view/6636