Bộ môn Cơ sở Xây dựng

Giới thiệu bộ môn Cơ sở xây dựng

Lịch sử hình thành

       Đứng trước sự đòi hỏi về phát triển của Khoa và Nhà Trường, sự lớn mạnh của đội ngũ giảng viên trong Khoa, Bộ môn Cơ sở Xây dựng đã được thành lập theo quyết định số 544/QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 5 năm 2013. Tiền thân của bộ môn Cơ sở Xây dựng là bộ môn Cơ học –Vật liệu và Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng Khoa Xây dựng–Trường Đại học Nha Trang. Bộ môn được thành lập nhằm quản lý các môn học cơ sở cho ngành Xây dựng và một số ngành kỹ thuật khác trong Trường.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

        Tổng số cán bộ Giảng dạy và thỉnh giảng gồm 6 người, trong đó có 02 TS, 4 ThS, phụ trách 10 CTHP của các môn học: Kiến trúc, Qui hoạch đô thị, Cấp thoát nước, Máy xây dựng, Kinh tế xây dựng, Thực tập công nhân, Vật liệu kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Ăn mòn và Bảo vệ bề mặt vật liệu, Ma sát học.

Thông báo